Referat fra årsmøte i Utsikten huseierforening

30. mars 2017

27. mars 2017

Sted: Holmsåsen Barnehage

 

Tilstede:

Styreleder Øyvind Engan, nr 43

Styremedlem Østen Lybeck, nr 49

Styremedlem Trond Einar Pedersen nr 31

Styremedlem/referent Baard Kjølås-Larsen, nr 19

 

Ingvild Danbolt, nr 55

Liv Heidi Thoresen, nr 27

Rita Hanssen, nr 11

Ole P Hanssen, nr 11

Hung Van Nguyen, nr 47

Kristin Borg, nr 13

Per Chr Brynildsen, nr 25

Natasha Hannah Kjølås-Larsen, nr 19

Jan T Engebretsen, nr 53

Sylvi Frank, nr 29

Raman Sangar, nr 57

Parween Wadhwa, nr 23

Yuh Yi Lam, nr 21

Kim Nguyen, nr 17

Hoa Vu The, nr 17

Tine  Schem, nr 51

 

Dagsorden:

 

 1. Konstituering:
 • Innkalling godkjent.

 

 1. Valg av møteleder, referent og to deltagere til signatur av protokollen.
  • Øyvind Engan møteleder, Baard Kjølås-Larsen referent.
  • Per Christian Brynildsen, og Jan Tore Engebretsen signerer protokollen

 

 1. Årsberetning 2016

Styret har hatt 2 styremøter siden forrige årsmøte.

Mesteparten av styrearbeidet har foregått med fortløpende, uformell kontakt på epost.

 

Styreleder gjennomgår årsberetning 2016

 • Vedtatt av årsmøtet

 

 1. Regnskap 2016

Styreleder gjennomgår regnskap 2016

Det ble stilt spørsmål om pris på snørydding. Styret ved Østen redegjorde for dette.

 

 • Vedtatt avårsmøtet

 

 1. Budsjett 2017

 Budsjettet gjennomgått av styreleder.

Det er budsjettert med å opprettholde nivået på fellesutgiften for boenhetene, og et lite overskudd for 2017.

 

 • Vedtatt av årsmøtet

Styreleder redegjør for arbeidsliste 2017, og det oppfordres til at styret skal bruke de midlene som finnes til rådighet, til å jobbe med arbeidsliste beskrevet i innkallingen.

 

 1. Valg

 Østen Lybeck, og Trond Einar Pedersen blir sittende i styret et år til.

Nye styremedlemmer foreslått: Fozia Munir nr.5 og Hege Brynildsen nr.25

 • Valget godkjent.

 

Reklamer

Tre måneder med sprenging

22. mars 2017

Obos Nye Hjem melder:

Sprengningsarbeider starter tidlig april. Med forbehold om tidsforskyvninger, vil sprengningsarbeidene foregå ut juni 2017.

Det etableres evakueringssone som avsperres før sprengning der det kan komme stein/ fliser.

Det settes ut poster som sørger for at ingen kommer innenfor disse sonene.

Umiddelbart før sprengning varsles sprengningen med sirene med korte støt.

Etter sprengning varsles faren over med 1 langt støt.

Multiconsult kontakter aktuelle naboer for utplassering av rystelsesmålere og videoregistrering.

Vår arbeidstid i grunnarbeidsfasen er:

Mandag til torsdag 07.00-20.00.

Fredag 07.00-16.00.

Arbeidstiden for støyende arbeider følger Statens retningslinjer om støyende arbeider.

Brakkeriggen skal heises på plass i uke 13. Det vil bli benyttet en relativt stor mobilkran i forbindelse med dette. Før brakkeriggen kommer må vi grave bort / flate ut noe av gress-trekanten der mobilkran skal stå.

Vi skal også grave en grøft fra trafostasjonen ned til den nye gang- og sykkelvegen.

uke12


Nå begynner byggearbeidene nedenfor

10. mars 2017

Obos Nye Hjem melder følgende:

OBOS Nye Hjem AS vil informere om at bygging av Rosenholm brl vil snart starte.

Arbeidet vil starte for fullt f.o.m mandag 3. april 2017.

Før dette vil det bli forberedende arbeider som bl.a :

 • Byggeplassgjerde rundt byggeplassen (se vedlagte skisse)
 • Tilstandskontroll (videofilming av utvalgte leiligheter og fellesareal)
 • Midlertidig gangvei til Rosenholm stasjon
 • Brakkerigg som monteres på lekeplass ved Krummedike brl.
 • Rensk av byggetomt

Vi vil gi nærmere info om sprengningsarbeider i god tid før dette arbeidet starter opp.

Innflytting av de nye 120 leilighetene planlegges innen sommer 2019.

kart

Blå strek = Riggområdet

Lilla strek = Midlertidig gang- og sykkelvei

 


Referat styremøte i Utsikten huseierforening onsdag 8. mars 2017

9. mars 2017

Deltakelse: Øyvind Engan (leder), Østen Lybeck, Trond Einar Pedersen (referent)

Forfall: Baard Larsen

Agenda

Planlegging årsmøte 2017

Forslag dato for årsmøte: mandag 27. mars kl. 20, Holmsåsen barnehage

Innkalling minst 2 uker før.

Utkast til regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble diskutert og vedtatt fremlagt for årsmøtet.

Styret diskuterte spesielt vedtatt arbeidsliste med oppgaver som bør fullføres/arbeides med i 2017, samt ideer til oppgaver som må tas seinere.

Trond Einar booker barnehagen til 27. mars kl. 20, og sørger for det praktiske (hente nøkkel, ev. alarminfo).

Øyvind sjekker at valgkomiteen er i rute med forslag til nye styremedlemmer.


Referat fra styremøte 23. mai 2016

11. juni 2016

Sted: Holmsåsen 19

Tilstede: Øyvind Engan, Østen Lybeck, Trond Einar Pedersen, Baard Kjølås-Larsen

Møteleder: Øyvind Engan

Referent: Baard Kjølås-Larsen

 

Ingen kommentarer til innkalling og agenda

Sak 1: Konstitusjon.

Godkjent

 

Sak 2: Kantslått og feiing.

 

Feiing er utført, med bra resultat.

Styret har bestemt å spare utgifter til kantslått. Arrangerer dugnad tirsdag 7 Juni.

 

Sak 3. Skjøter.

            Det er nå kun et skjøte som mangler. Prosessen med å få det på plass forsetter.

           

 

 

Sak 4. Reparasjon av asfalt ved nr.29

 

            Taes i løpet av sommeren på reklamasjon.

 

Sak 5. Blindvei skilt.

 

For å begrense unødvendig kjøring i Holmsåsen har styret vedtatt å gå til innkjøp av blindvei-skilt for montering ved innkjøringen til Holmsåsen fra Høgåsveien

 


Referat fra årsmøte i Utsikten huseierforening 7. mars 2016

11. juni 2016

Sted: Holmsåsen Barnehage

Tilstede:

Styreleder Øyvind Engan, nr 43

Styremedlem Østen Lybeck, nr 49

Styremedlem/referent Baard Kjølås-Larsen, nr 19

 

Trond Einar Pedersen, nr 31

Tore Fjukstad, nr 39

Tahira Jabeen, nr 9

Torkel Thoresen, nr 27

Ole Petter Hanssen, nr 11

Govind Joshi, nr 15

Hung Van Nguyen, nr 47

Eivind Borg, nr 13

Per Chr Brynildsen, nr 25

Jan T Engebretsen, nr 53

Sylvi Frank, nr 29

 

 

 1. Konstituering

 

Innkalling godkjent.

 

 

 1. Valg av møteleder, referent og to deltagere til signatur av protokollen

 

Øyvind Engan møteleder, Baard Kjølås-Larsen referent.

Eivind Borg og Per Christian Brynhildsen signerer protokollen.

 

 

 1. Årsberetning 2015

 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen.

 • Ingen merknader.
 • Møtet vedtok å legge årsberetningen ved møteprotokollen.

 

 

 1. Regnskap 2015

 

Regnskapet for 2015 viser et underskudd på 1,485 millioner kroner. Det skyldes oppgraderingen av veien. Ved årsskiftet hadde foreningen en gjeld på 33 618 kroner. Regnskapet ble vedtatt vedlagt møteprotokollen.

 

 

 1. Budsjett 2016

 

Budsjettet ble vedtatt etter styrets forslag. Budsjettet legger opp til et overskudd på 123 300 kroner i 2016.

 

 

 1. Valg

 

Øyvind Engan, Østen Lybeck og Baard Kjølås-Larsen har ett år igjen av sin valgperiode. Det skulle velges ett medlem til å erstatte Ann Evelyn Irgesund, som er ferdig med sin valgperiode. Valgkomiteens forslag var Trond Einar Pedersen. Han ble innvalgt ved akklamsjon. Det nye styret består av Øyvind Engan, Østen Lybeck, Baard Kjølås-Larsen og Trond Einar Pedersen.

 

 

Holmsåsen,

 

Øyvind Engan

Møteleder

 

Eivind Borg

Møtedeltaker

 

Per Christian Bryhildsen

Møtedeltaker

 

 


Referat fra styremøte 11/1 2016

2. februar 2016

Sted: Holmsåsen 19

Tilstede:

Styreleder Øyvind Engan

Styremedlem Østen Lybeck

Medlem/referent Baard Kjølås-Larsen

 

1. Årsmøtet

Årsmøtet 2016 settes til mandag 7. mars kl.20.00 i Holmsåsen bhg.

 

2. Nytt styre

Valgkomiteen: Vi trenger et nytt styremedlem. Valgkomiteen består av Sylvi Frank og Per Christian Brynhildsen.

 

3. Budsjett 2016

Budsjettet for 2016 er ganske enkelt: Vi er i minus etter oppgradering av veien. Det er sannsynlig at vi vil ligge rundt 0 i kassabeholdning ved årsskifte 2016/2017.

Fellesutgiften er besluttet å foreløpig ikke endres.

Styret har budsjettert med reparasjon/utskifting gatelys, redusering av fartsdump, brøyting og tinglysning og omkostninger i forb. med overførelse av vei til riktige eiere.

 

4. Økonomi

Styret vedtok å låne penger fra Øyvind Engan og Svein Haaland.

* Styret er innstilt på å betale rente på lånet i 2016 lik renten på sparekontoen.

* Lånegivere ser bort fra tapt rente på lånebeløpet for 2015.

 

5. Klage på asfalteringen I

Sylvi Frank er ikke fornøyd med den siste biten inn til kantsteinen sin.

* Styret avventer en nærmere beskrivelse av klagens innhold. (Oppdatering: Etter styremøtet har vi fått det, og sendt en reklamasjon til entreprenøren.)

 

6. Klage på asfalteringen II

Torkel Thoresen melder at bilen skraper nedi fartshumpen ved nr 11.

* Styret er innstilt på å skrape ned fartsdumpen ved nr.11 så snart det er mulig. (Oppdatering: Det er utført.)

 

7. Strøm

Styret mistenker at Hafslund hittil har fakturert oss etter innfallsmetoden. Nå som vi har funnet måleren vår, skal vi følge opp og be om en ordentlig avregning.

* Styret har undertegnet en ny avtale med Ustekveikja, og forsøkt å komme i dialog med Hafslund for en ordentlig avregning.

* Vi avventer til et par avdrag fra Ustekveikja foreligger.

(Oppdatering: Vi har nå fått avregning, og á konto-innbetalingene våre har vært omtrent riktige.)

 

8. Overføre veien til riktige eiere

Det går sin gang. Er fremdeles under arbeid, og skjemaer er til godkjenning i Oslo kommune.

 

9. Gatelys.

Det er bestilt LED-lamper. 4 stk á 7.500,- skal skiftes ut.

Totalbeløpet inkl arbeid er satt til ca 40.000,-

 

10. Felling av trær.

Et medlem har tatt kontakt angående felling av trær nedenfor huset. Det må undersøkes med borettslaget nedenfor av beboer selv da trærne står på Liakollens tomt.